Vědecká rada akademon.cz

Od 1.3.2015 dohlíží vědecká rada průběžníku akademon.cz na vědeckou správnost a odbornou úroveň zveřejňovaných aktualit. Členství v ní přijali:

Doc.Ing.Stanislav Kmoch, CSc.

Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LF UK

Stanislav Kmoch (1963) se dlouhodobě zabývá genetikou lidských onemocnění. Podařilo se mu vyvinout a zavést do praxe řadu biochemických, genetických, molekulárně biologických, genomických a bioinformatických metod. Podílel se na vývoji nových diagnostických metod a terapeutických postupů. Je spoluautorem 65 vědeckých publikací.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, fakulty fakulty potravinářské a biochemické technologie (1988). Titul kandidáta věd (CSc.) získal na První lékařské fakultě UK v Praze (2001). Založil a je vedoucím skupiny lékařské genomiky a bioinformatiky Ústavu vrozených metabolických poruch. Během uplynulých deseti let řídil přes deset výzkumných a vzdělávacích projektů.

V průběhu své kariéry se intenzivně účastnil mezinárodní spolupráce při výzkumu vzácných genetických onemocnění ledvin, defektů syntézy purinu a neuronální ceroidní lipofuscinózy. Je členem vědecké rady časopisu Molecular Genetics and Genomic Medicine, Americké společnosti lidské genetiky a American Association for the Advancement of Science.

Prof.RNDr.Jitka Ourednik, CSc.

Alpines Astrovillage Lü-Stailas

Vystudovala na Karlově universitě v Praze obor obecné a experimentální biologie a kandidátskou disertační práci na téma vyvoje centrálního nervového systému obhájila na České akademii věd (ČAV, tehdy ČSAV) v roce 1987. Zabývala se vývojem a regenerací mozku. Působila na předních světových universitách jako je Harvard v Bostonu (USA), Universita v Lausanne (Švýcarsko), Dalhousie universita v Halifaxu (Kanada), Vysoká technická škola v Curychu (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, Švýcarsko), Státní Universita v Iowě (USA) a Česká akademie věd (Čechy). Publikovala ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech jako je Science, Nature, PNAS (Proceedings of the New York Academy of Sciences) aj. Pořádala mezinárodní kongresy a byla zvána pro zahajování a vedení plenárních diskusí: například International Congress of Neuroscience IBRO (International Brain Research Organisation), Praha 2003; International Symposium "Growth Factors and Signal Transduction - Conference on Stem Cell Biology, Development, and Plasticity" v Ames – USA 2004; International Society for Czechoslovak Science and Art, České Budějovice 2006; International Conference of Analytical Cytometry, Olomouc 2009. Vedla studentské absolventské a doktorské práce. Spolupracovala s významnými vědci mezinárodních ústavů (např. Karolinska Institutet ve Stockholmu, Švédsko a Max Planck Institut, Německo), Českou akademii věd nevyjímaje (prof. Jan Motlík, aj.).

2003  cena spojená s Nobelovou přednáškou pro mladé výzkumníky (Nobel Forum Lecture for Junior Faculty) na Karolinska Institutet ve Stockholmu, Švédsko
2000  první cena Nadace M.J. Foxe pro hledání nových metod v léčení parkinsonismu (Parkinson’s Action Network & MJ Fox Foundation) za výsledky dosažené v základním výzkumu kmenových buněk, Clearwater, Florida, USA
1998  Pfizerova cena v neurovědách (Pfizer Prize in Neuroscience) za spoluautorství nejlepšího vědeckého článku o genetice a vývoji mozku, publikovaného v mezinárodním časopise Science (Welker et al., 1998), Lausanne, Švýcarsko
1994  prestižní cena "Killam Postdoctoral Fellowship Award", Dalhousie University, Halifax, Nové Skotsko, Canada

Od roku 2008 provozuje se svým manželem vysoko v horách východního Švýcarska v kantonu Graubünden astrofotografické centrum.

Prof. RNDr. František Opekar, CSc

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Roku 1975 ukončil katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze doktorské studium a od té doby do r. 1991 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR. Po určitou dobu též pracoval na State University of New York at Buffalo a v Eindhoven Technical University v Holandsku. Jeho vědecká práce je zaměřena na vývoj a testování chemických detektorů a analytických instrumentálních metod založených na elektrochemických principech. V současnosti působí opět na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK jako pedagog a ve vědecké činnosti se věnuje především elektrochemické detekci v mikroseparačních metodách. Je autorem a spoluautorem 115 vědeckých sdělení v impaktovaných časopisech, více než 30 přehledových refereátů, kapitol v knižních publikacích a učebních textů a asi 70 příspěvků v konferenčních sbornících.

Diskuse/Aktualizace