Vědeckovýzkumné a vývojové centrum ve Středočeském kraji

8.4.2008

Tisková zpráva Středočeského kraje: Unikátní projekt vědeckotechnologického parku připravují České vysoké učení technické (ČVUT), Česká zemědělská univerzita (ČZU) a Vysoká škola chemicko technologická Praha (VŠCHT). Hlavním partnerem projektu je Středočeský kraj.

„Máme zájem na tom, aby se Středočeský kraj rozvíjel jako svébytný silný region. Vybudování výzkumného centra národního významu může v tomto směru významně pomoci. Chceme, aby se kraj mohl v budoucnu opírat více o vysoké školy a přímo na jeho území vznikaly zajímavé počiny a objevy. Řada lidí by tak nemusela dojíždět za prací či za vzděláním do Prahy. Podařilo by se tak znovu částečně splatit dluh, kdy do středočeské infrastruktury a na rozsáhlé projekty plynulo historicky málo peněz,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Náplní centra bude vědeckovýzkumná činnost, technologický výzkum a vývoj ve spolupráci s technologickými a hi-tech firmami a transfer pokročilých technologií do praxe. Na výzkumné centrum budou navazovat další projekty, zaměřené na vybudování výukových prostor, transfer technologií, patentovou kancelář, inkubátor začínajících technologických firem a rozvojový prostor pro malé a střední podnikání. Projekty pod společným pracovním názvem Středočeský vědeckotechnický park budou financovány z evropských strukturálních fondů, zejména Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Projekt s názvem „Technologie pro udržitelný rozvoj a zdraví člověka“ je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj na špičkové evropské úrovni s řadou výstupů do průmyslu. Zaměření projektu reflektuje existující oblasti excelence tří zúčastněných technických univerzit, jejichž efektivní spojení v rámci projektu umožní výrazný rozvoj v následujících oblastech:

Udržitelná doprava (nízkoemisní motory, inteligentní komponenty automobilů, počítačové vidění pro dopravní prostředky, interakce vozidlo – vozovka)
Energeticky udržitelné technologie (inteligentní dům, udržitelná a distribuovaná energetika, nízkoenergetické technologie, optimální vytápění, požární testování, technologie spalování biomasy)
Zdraví a životní prostředí (technologie pitné vody, čištění vody a půdy, rezidua v potravinách a krmivech, asistivní technologie pro seniory a postižené)
Komunikace a Informační technologie („ICT“)
Hi-tech materiály (tenké vrstvy, nanomateriály a nanotechnologie, vývoj senzorů)

Na základě provedených studií byl jako optimální pro umístění projektu vybrán kladenský region, a to jak z hlediska jeho výborné dopravní dostupnosti (vč. blízkosti letiště, rychlodráha), vhodných pozemků v bývalých, dnes nevyužívaných a těžko využitelných, průmyslových prostorech (tzv. „brownfields“), tak existujícího zázemí a občanské vybavenosti. Projekt významně přispěje k postupnému přerodu bývalého hutnicko-hornického regionu na centrum vzdělanosti, techniky, výzkumu a moderních technologií. Vysoké školy již v regionu působí, zejména velmi rychle se rozvíjející fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, která v Kladně vznikla před několika lety.

Pražské technické univerzity ČVUT, ČZU a VŠCHT Praha, zapojené do projektu Technologie pro udržitelný rozvoj a zdraví člověka, představují celkem 6 000 zaměstnanců a více než 50 000 studentů. Zahrnují 16 fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, dopravní, architektury, biomedicínského inženýrství, fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů, fakulta provozně-ekonomická, fakulta technická, životního prostředí, lesnická a dřevařská, chemické technologie, technologie ochrany prostředí, fakulta potravinářské a biochemické technologie a fakulta chemicko inženýrská) a řadu vysokoškolských ústavů a vědeckých pracovišť.

Odeslat komentář k článku "Vědeckovýzkumné a vývojové centrum ve Středočeském kraji "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vědeckovýzkumné a vývojové centrum ve Středočeském kraji " e-mailem

Diskuse/Aktualizace