Stopová speciační analýza sloučenin arsenu v biologickém materiálu

26.4.2008

Arsen je toxický a karcinogenní prvek běžně se vyskytující v zemské kůře. Velké lidské populace (například v jihovýchodní Asii asi 60 milionů lidí) jsou ohroženy kontaminací pitné vody arsenem z přírodních nebo průmyslových zdrojů. Epidemiologické studie v této i dalších oblastech prokázaly vliv chronické expozice arsenem na zvýšený výskyt různých forem rakoviny (např. rakoviny kůže, močového měchýře, jater a plic) a jiných nemocí, včetně chorob cévních a kardiovaskulárních, hypertenze a cukrovky.

Speciační analýza As, t. j. analýza toxikologicky významných forem arsenu - arsenitanů a arseničnanů a jejich methylsubstituovaných derivátů vznikajících v organismu při jejich metabolizaci, ve stopových koncentracích je jedním ze žhavých problémů analytické chemie. Laboratoř stopové prvkové analýzy Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., vyvinula ve spolupráci s University of North Carolina v Chapel Hill, metodiku pro tuto analýzu v relativně složitých biologických vzorcích, například v buněčných kulturách nebo v moči.

Metoda je založena na chemickém generování příslušných methylsubstituovaných těkavých arsenovodíků z jednotlivých forem As ve vzorku, a to selektivně v závislosti na jejich oxidačním čísle. Různé arsenovodíky jsou pak zachyceny a prekoncentrovány při teplotě kapalného dusíku a následně postupně uvolňovány podle bodů varu do atomového absorpčního spektrometru. Výhodou je vedle poměrně jednoduché instrumentace i minimální potřeba předběžné úpravy vzorků, což je nezbytné pro zachování distribuce sloučenin As, a možnost kalibrace proti standardu pouze jediné formy As (některé z anorganických sloučenin As, jež jsou stabilní a snadno dostupné). Dosažené detekční limity se pohybují na úrovni pikogramů As na mililitr vzorku.

Pan Jan Jelínek 26.4.2008: Platí pořád ještě ten vyšší obsah As v kutnohorském vodovodu, o čemž se za předchozího režimu moc nesmělo mluvit (způsoboval m.j. zvýšenou citlivost dětí na onemocnění horních cest dýchacích)?

Ing.Jan Kocián, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Kutná Hora 28.4.2008: Dobrý den, o tomto problému slyším poprvé. Žádné informace o zvýšeném obsahu arsenu v pitné vodě z veřejné vodovodní sítě nemám a ani jsem nikdy o nich v Kutné Hoře neslyšel. Kvalitu vody dozoruje KHS pracoviště Kutná Hora, kde by Vám k tomuto tématu řekli více (tel.: 327 580 251). Pitná voda z veřejného vodovodu musí splňovat veškeré limity povolené vyhláškou a nevěřím, že by to někdo zastíral či by zkresloval rozbory, které provádí akreditovaná laboratoř. Něco jiného může být studniční voda z různých míst v Kutné Hoře, která byla zasažena starou důlní činností, protože se zde arsen vyskytuje ve zvýšených hodnotách – viz internetové stránky Města Kutná Hora.

Odeslat komentář k článku "Stopová speciační analýza sloučenin arsenu v biologickém materiálu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Stopová speciační analýza sloučenin arsenu v biologickém materiálu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace