CZECHGLOBE - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu

14.2.2010
logo AV ČR

Tisková zpráva AV ČR: Realizací projektu CzechGlobe dojde k vybudování prostorově rozmístěné infrastruktury výzkumu pokrývající území České republiky, kterou tvoří: (i) Meteorologická měřící věž umístěná v centrální oblasti České republiky, jež doplní celoevropskou síť dosud chybějícím českým národním bodem sledování skleníkových plynů v referenční vrstvě atmosféry. (ii) Síť ekosystémových stanic zaměřených na sledování, kvantifikaci a vyhodnocování toků uhlíku v základních typech ekosystémů České republiky a síť sledování koloběhu základních bio-geochemických prvků v malých povodích - příspěvek k celistvosti evropské a světové databáze ukládání a produkce skleníkových plynů. (iii) Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř rostlin a nově budovaná zařízení pro dlouhodobé experimenty s dopady změny prostředí umožňující studium procesů spojených s asimilací uhlíku v měnících se podmínkách. (iv) Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země a stanice příjmu a zpracování leteckých a satelitních zaměřená na výzkum a vývoj zobrazování procesu uhlíkového cyklu pomocí satelitních snímků. (v) Inkubátor aplikačních výstupů zaměřeného na nové technologie se vztahem ke globální změně klimatu. Zejména se bude jednat o nové postupy biologického vázání uhlíku a výrobu biopaliv 3. generace. Poznatky získané badatelskou činností centra budou okamžitě transformovány do vývoje technologií zaměřených na zmírnění či adaptaci k účinkům GZK včetně fungování spin-off firmy. (vi) Kabinet socioekonomických studií zaměřený na dopady důsledků globální změny klimatu. (vii) Výukové, informační a demonstrační centrum.

Projekt CzechGlobe přispívá na národní úrovni k řešení nejzávažnějšího a mnohdy velmi kontroverzního globálního environmentálního problému současnosti – projevů a dopadů globální změny klimatu (GZK). Konkrétní podoba projektu směřuje k vybudování centra výzkumu v rámci evropských strukturálních fondů operačního programu Vědy a výzkumu pro inovace. Tradice výzkumu GZK, vytvořené prvky infrastruktury výzkumu a postupné formování badatelského týmu napříč institucemi VaV v ČR (ústavy AV, univerzity a resortní organizace VaV) s přímou účastí špičkových zahraničních odborníků vytvořilo vhodný základ pro formulování projektu, do kterého jsou smluvně zapojeny významné zahraniční instituce zabývající se danou problematikou (Výzkumné centrum Helmholtzovy společnosti Jülich, Ústav agro-ekologie a lesnické biologie centra národního výzkumu Řím a Universita v Curychu). Činnost centra se zaměřuje na základní tématické segmenty působení GZK, tj. atmosféru - ekosystémy – socioekonomické systémy.

Odeslat komentář k článku "CZECHGLOBE - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "CZECHGLOBE - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace