Laureáti Nobelovy ceny za chemii pro rok 2019. Zleva doprava John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino, obr. Nobel Media/Niklas Elmehed.

Laureáti Nobelovy ceny za chemii pro rok 2019. Zleva doprava John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino, obr. Nobel Media/Niklas Elmehed.